Home  //  News  //  ႏိုင္ငံ့လိုေငြကို အလ်င္အျမန္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည့္ မီးခိုးတိတ္လုပ္ငန္း

 

ႏိုင္ငံ့လိုေငြကို အလ်င္အျမန္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည့္ မီးခိုးတိတ္လုပ္ငန္း

=======================================

ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၂၆၁၂၂၈ စတုရန္း မိုင္က်ယ္သည္။ လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ေနထိုင္ သည္။ သဘာဝေတာေတာင္ေရေျမ အလွ႐ႈခင္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ကြၽန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ ရွိ၏။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္   ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ေပါျပည့္လွသည့္အျပင္ ဘုရား ပုထိုးဂူေက်ာင္းမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမ်ားရွိေသာ သာယာလွပသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဤမွ် သာေတာင့္သာယာရွိလွသည့္ ႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာ အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ပင္ ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ အရနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အပိုင္းမ်ားကို တစ္စြန္းတစ္စေလ့လာၾကည့္မိ၏။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ တတိယအႀကီးမားဆုံး မီးခိုးတိတ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ သည္။ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ ေနသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း(၂ဝ၁၃-၂ဝ၂ဝ) ကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပုံအျဖစ္ ခံယူက်င့္သုံးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါဝင္ၾကရန္ ''ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး မူဝါဒ'' ကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

 

ျပည့္စြမ္းအား

ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ (Sustainable Tourism a Tool for Development) ေရရွည္တည္တံ့ခရီးသြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပည့္စြမ္းအားျဖစ္ကာ ေအာက္ပါက႑ (၅) ရပ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။

(၁) စီးပြားေရးက႑ - ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ   ရွိေသာ စီးပြားေရးက႑ တစ္ရပ္ျဖစ္ လာေစရန္။

(၂) လူမႈေရးက႑ - သင့္တင့္ေသာ အလုပ္အကိုင္ မ်ား   ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးႏိုင္ေစရန္။

(၃) သဘာဝပတ္ဝန္း - ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ

က်င္က႑ မ်ားကို ထိန္းညိႇေပးႏိုင္ရန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ရန္။

(၄) ယဥ္ေက်းမႈက႑- ျဒပ္ရွိျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ ႏိုင္ေစရန္။

(၅) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑- ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏     ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္   ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ေသာ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ အစိုးရပိုင္းမွ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားလည္းေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွဝင္ေငြ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံျဖင့္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ဘ႐ူႏိုင္း ႏွင့္ လာအိုသာက်န္ေတာ့သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံပင္ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံရွိသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ထိုင္းႏိုင္ငံကား ၄၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံျဖင့္ ပထမစြဲေနေလသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနရေလသနည္း။ စင္စစ္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို မည္မွ်အထိ ေပါက္ေပါက္ ေျမာက္ေျမာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း ဆိုသည့္အခ်က္ အျပင္ ေအာက္ေျခအထိ မည္မွ်ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ႏိုင္သနည္း ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ ခရီးသြားဝါသနာထုံလွသည္။ အညာ တြင္ ေနထိုင္စဥ္က အထက္အညာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တစ္လႊားအႏွံ႔အျပား အႀကိမ္ႀကိမ္အခါအခါ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Visit Myanmar Year ကိုလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အားလွ်င္အားသလို ခရီးထြက္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္၏။ မၾကာခင္ကပင္ ခရီးထြက္ျဖစ္ခဲ့၏။ သီတင္းကြၽတ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ မေရာက္ျဖစ္သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ သည့္ ပုဂံေညာင္ဦးႏွင့္ ပုပၸားနယ္သို႔ ေျခဆန္႔ျဖစ္၏။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ မထင္မွတ္ဘဲ ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏။ မၾကာေသးမီကလည္း ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာမ်ား မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အလည္အပတ္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ မိမိေတြ႕ ရွိခဲ့ရသည့္ ျပည္တြင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔ ထံမွရရွိသည့္ ျပည္ပအေတြ႕အႀကံဳတို႔ကို ေဝမွ်ရင္း အႀကံျပဳခ်င္မိပါသည္။

 

ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္

ျပည္တြင္းခရီးသြား အေျခအေနကို အေသးစိတ္တင္ျပ ရလွ်င္ ေျပာစရာမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၿခံဳငုံ၍တင္ျပရလွ်င္ အသြားအလာမ်ားလွသည့္ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာကဲ့သို႔ ခရီးစဥ္မွာပင္ လမ္းမ်ားမတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသးပါ။ လမ္းဆိုး ျခင္း၊ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာလြန္းပါ သည္။ တည္းခိုခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားရွိေသာ္လည္း မလုံ ေလာက္ပါ။ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ညံ့ပါသည္။ (စာေရးသူတို႔ေငြေဆာင္တြင္ ႏွစ္ေယာက္ခန္း မရ၍ ေလးေယာက္ခန္းကို တစ္သိန္းေပးရ) ကမ္းေျခႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္သန္႔ရွင္းမႈမရွိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာအမ်ားစုတြင္ စားေသာက္ဆိုင္ စားေသာက္ခန္းမ်ား သပ္သပ္ရပ္ရပ္မရွိသကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္စြာ ဝယ္ယူ စားေသာက္ရ၏။ (ေညာင္ဦးတြင္ စားေသာက္ ဆိုင္ႀကီး အခ်ိဳ႕ ည ၈ နာရီေနာက္ပိုင္း ဟင္းထမင္းျပတ္ျခင္း၊ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္မ်ားသာ အစီအရီရွိကာ ေလာကနႏၵာ ဘုရားတြင္ နံနက္ေစာေစာမွပင္ ညအက်န္ထမင္းမ်ား ေႏႊး၍ေရာင္းျခင္း၊ ယခင္ကကဲ့သို႔ ႏြားႏို႔စစ္စစ္မရေတာ့ ျခင္း)။

 

ပင္လယ္ေလရွဴ

လာေရာက္သည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ကမ္းေျခမ်ား သို႔ သြားလွ်င္ ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္၍ ပင္လယ္ေလ႐ွဴ႐ုံ သာရွိသည္။ ကမ္းေျခတြင္ရွိသည့္ ွSpeed Boatဆိုင္ကယ္၊ ျမင္းစီးစသည္တို႔မွာ အဆမတန္ေစ်းျမင့္၏။ ျပည္တြင္း ခရီးသြားမ်ားမွ လြဲ၍ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားမွ ႏွစ္ႏွစ္ ၿခိဳက္ၿခိဳက္စီးနင္းေနသည္ကို မေတြ႕ရ။ လွ်ပ္စစ္မီးက လည္း ေန႔ပိုင္းမရ။ အခန္းတိုင္းအဲကြန္းမရ။ ဆိုရလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ိဳးမွ မေတြ႕ရ။ ပုဂံ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပို၍စည္းကမ္း သတ္မွတ္သင့္သည္။ မသြားရမည့္ ေနရာမ်ား၊ မတက္ ေရာက္သင့္သည့္ ဘုရားမ်ားေပၚတြင္ တက္ေရာက္ေနၾက ၍ မလိုလားအပ္ေသာ ေသဆုံးမႈႏွင့္အတူ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ ဇုန္ဝင္ေၾကးေပးသြင္းၿပီး ႐ုံမွ်ျဖင့္ မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ျပဳလုပ္ခြင့္မရသင့္။ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား အတိ အက် ထုတ္ျပန္ထားသင့္ေလသည္။

 

အရန္သင့္စားေသာက္ဆိုင္

မၾကာေသးမီကပင္ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံက ျပန္လာၾက၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား လည္ပတ္ၿပီးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ထြက္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ အခ်ဳိ႕မေလးရွားက ျပန္လာၾက၏။ ယင္းတို႔ႏွင့္ေတြ႕ရာ စကားတစ္ခြန္းတည္းျဖင့္ ၿခံဳငုံေျပာရလွ်င္ ''ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ေတာ့ အစစအရာအရာ အကုန္ကြာလြန္းပါသတဲ့'' ဗ်ာ။ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ဝင္ေငြေတြဝင္တာ လည္း မေျပာနဲ႔တဲ့။ ဟိုတယ္ေတြ အဆင့္မီတယ္။ ပုံမွန္ ေစ်းပဲ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ အရန္သင့္စားေသာက္ဆိုင္ ေတြ ေပါမွေပါ၊ ေကာင္းမွေကာင္း၊ ေစ်းလည္းခ်ဳိမွခ်ဳိသတဲ့။ ျမဘုရားတစ္ဆူတည္းေတာင္ ေန႔စဥ္လူတိုးမေပါက္ဘူး။ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ၊ ဆင္ကပြဲေတြ၊ ေမ်ာက္ကပြဲေတြ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈေတြ၊ အဲဒါေတြဟာ လာသမွ်ခရီးသြားအိတ္ထဲ က ႏုတ္ယူသြားတဲ့ ေငြေတြ။ ကမ္းေျခဆိုလည္း ပတၱယား နဲ႔ ဖူးခက္ပဲ ထင္ရွားတာ။ သဲျဖဴကြၽန္းသြားမလား၊ အမွတ္ တရဓာတ္ပုံ႐ိုက္မလား။ လာထားပိုက္ဆံပဲတဲ့။ အလကား ရစရာေတာ့ ဘာမွမရွိဘူးတဲ့ (မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ဇုန္ဝင္ေၾကးေပးၿပီးသည္ႏွင့္ တက္ခ်င္သည့္ဘုရားတက္႐ိုက္ခ်င္ သလို ႐ိုက္ေနသည္ကို ေတြးမိသည္) မေလးရွားကျပန္လာ သူက ၄င္းတို႔ လန္ကာဝီကြၽန္းေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မေလးရွား တြင္ အေကာင္းစား ဟိုတယ္၌ ႏွစ္ေယာက္ခန္း ျမန္မာ က်ပ္ေငြ သုံးေသာင္းခန္႔သာက်ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေတြးၾကည့္မိ၏။

 

လွပေသာကမ္းေျခမ်ားရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္းမိုင္ေပါင္း ၁၈ဝဝ ရွိသည္။ လွပေသာကမ္းေျခမ်ားရွိ၏။ သို႔ေသာ္ အေရ အတြက္ အနည္းငယ္သာရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ သြားလာမႈ အတန္လြယ္ကူေသာ ငပလီ၊ ကမ္းသာယာ၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ စက္စဲကမ္းေျခေလာက္သာ လူသိမ်ား၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကမ္းေျခမ်ား၊ ကြၽန္းမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္သာ ေပၚေပါက္လာသည္ကမ်ား ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကေဒသခံ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္းမွာ ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုးခ်ဲ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္လ်ာထားခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ၏။ ထို႔အျပင္ ထားဝယ္ဘက္တြင္ အံ့ၾသမကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လွပ သည့္ကြၽန္းမ်ားရွိ၏။ မၾကာေသးမီက သိရသည့္ ကြၽန္းမွာ ပင္လယ္ကူးအေပ်ာ္စီးသေဘၤာႀကီးမ်ားပင္ ဝင္ေရာက္ လာသည္ကိုေတြ႕ရင္ ယင္းကြၽန္းမွာ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ထဲမွ ခရင္းခြကြၽန္း (Macked Island) ျဖစ္သည္။ ပုံ သဏၭာန္ရွိ၍ ထူးျခားမႈမွာSnookeling အျပင္ေတာင္ တက္ကမ္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚအထိ တက္ႏိုင္သည္။ သဘာဝ ဆန္ဆန္ဘန္ဂလိုမ်ားရွိၿပီး မိမိႏွစ္သက္ရာ ဝယ္ယူႏိုင္ သည့္ Myanmar Andaman Best ႏွင့္ လဲရွိေၾကာင္း သိရ၏။ အလားတူပင္ ၿမိတ္ဘက္တြင္လည္း လည္ပတ္၍ ရသည္။ ကြၽန္းေပါင္း ၁ဝ ကြၽန္းမကရွိ၏။ ဒုံးကြၽန္း၊ ဒုံး ေရတံခြန္၊ နတ္သမီးလွကြၽန္း၊ ႏွစ္ဖက္လွကြၽန္း၊ နတ္သမီး ေရတြင္းကြၽန္း၊ ေလးကြၽန္း၊ ပါဟန္႔ကြၽန္း (ေခၚ)Smart ကြၽန္း၊ အႀကီးဆုံးငွက္သိုက္ကြၽန္းႏွင့္ ပုလဲကြၽန္းတို႔ျဖစ္ သည္။

 

ေပါျပည့္လွ်ံ

ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားသည္ အားလုံးပင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ စူးစိုက္လာၾကသူမ်ားမဟုတ္။ အခ်ဳိ႕ က ကမ္းေျခမ်ား၊ ကြၽန္းအလွႏွင့္ သဘာဝ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ကို ခံစားလိုၾက၏။ တခ်ိဳ႕ကား ေအးျမေနသည့္ ေတာင္ တန္းေဒသမ်ား၊ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားလိုၾကျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ကား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သက္သက္အတြက္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ေလ့လာလိုသူမ်ား လည္းပါဝင္ ၾကမည္သာျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝကေပးထားသည့္ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားကအျပည့္ ရွိသည္။ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားရွိသည္၊ ေအးျမေသာ ေတာင္တန္းမ်ားရွိသည္၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ားလည္း ေပါျပည့္လွ်ံလွသည္။

အဓိကအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ကမ္းေျခေကာင္းမ်ား၊ ကြၽန္း အလွမ်ားရာခ်ီ၍ရွိေသာ္လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္မေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ေသးသည္မ်ားလည္းရွိ၏။ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ မ်ားစြာရရွိႏိုင္ပါလ်က္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခံရသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနရ၏။ ရွိျပန္ေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ လွ်ပ္စစ္မီးမလုံေလာက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းမႈ၊ လမ္းပန္း မေခ်ာေမြ႕မႈ၊ ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေခါက္ တစ္ခါေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း တ႐ႈိက္မက္မက္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္လည္လာ ေရာက္လိုမႈ စိတ္ဆႏၵကိုမူ ျငင္းပယ္ခံရေနရဆဲျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ခရီးသြား ဦးေရတိုးတက္မလာဘဲ မေရာက္ဖူးသူမ်ား ေရာက္ဖူးရန္ လာေနသည့္အဆင့္သာျဖစ္ေနေလသည္။ မည္သို႔ပင္ ေရာက္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ား၊ သဘာဝအလွအပမ်ား၊ ႐ႈေမွ်ာ္ ခင္းမ်ား၊ ကြၽန္းမ်ား၏ အလွႏွင့္ အပန္းေျဖနားေနႏိုင္မႈ အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လာခ်င္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵ မ်ားျဖစ္လာသည္အထိ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါ။

 

သဘာဝကေပးထား

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တစ္ေခါက္တစ္ခါ အေရာက္လာၾက သည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားသေလာက္ ဝန္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းေနမႈမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား သန္႔ရွင္းမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ခံ့ညားမႈ မရွိျခင္း၊ ေရလႊာေအးလႈိင္းေဖြးေဖြးမ်ားရွိေသာ္လည္း အမႈိက္ျပင္ႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ကမ္းေျခမ်ား၊ လမ္း မေခ်ာေမြ႕ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ၃ - ၄ နာရီခရီးကို ၆ နာရီ ၇ နာရီခန္႔ေမာင္းႏွင္ေနရျခင္း၊ ကမ္းေျခအလွ ကြၽန္း အလွကို အျပည့္အဝမခံစားရျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ မရွိျခင္း စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုသည္ထက္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ရာသီေပၚလုပ္ငန္းတစ္ခု အသြင္သာရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝကေပးထား သည့္ သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္း အိုင္ႏွင့္ ကြၽန္းမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေနေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ၊ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေဖာ္အသုံးခ်ႏိုင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ ႏိုင္မႈ၊ နည္းပညာမကြၽမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ အေမြအႏွစ္ ဆိုလွ်င္ အန္ေကာဝပ္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုတည္းကို မွီခိုေနရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ပင္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ ေငြမရ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ စဥ္းစားစရာပင္။ အကယ္၍သာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အားထည့္၍ ေဖာ္ ထုတ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ၄၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ မရလွ်င္ပင္ထားဦး ႏိုင္ငံ၏လိုေငြ သို႔မဟုတ္   ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီေလာက္ကိုမူ အလြန္တစ္ရာခက္ခဲႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု တြးဆမိပါေၾကာင္း။   ။

 

ကိုးကား - ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

MTF Office

Myanmar Tourism Federation

No.3A, Corner of Waizayandar Road & Thanthumar Road, Thuwanna,
11071 Yangon, MYANMAR
Tel: +95-1-855 1012, 855 1013
Fax: +95-1-855 1016
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.